Love og vedtægter for Thy Bueskyttelaug stiftet den 15. marts 2007
(Vedtaget 2008, revideret 2014, 2015 og 2018)Foreningens formål

Som hjemmehørende i Thisted kommune og medlem af Dansk Bueskytteforbund er det laugets formål at fremme interessen for bueskydning, og på betryggende måde at drive bueskydning for foreningens medlemmer gennem træning og stævner.


Foreningens love

§1
Enhver person kan optages i lauget, når denne er godkendt af Laugsledelsen.

§2
Der kan optages medlemmer som skytter iht. DBSFs fastsatte aldersgrænser. For børn under 10 år skal der dog være en forælder eller anden voksen person med tilknytning til barnet, til stede ved træning og stævner.

Stk. 1: Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte klubben. Ligeledes kan bestyrelsen godkende, at aktive medlemmer i kortere perioder overgår til passivt medlemskab ved for eksempel studier, efter-/videreuddannelse eller lignende. Passivt medlemskab andrager halvt kontingent. 

Stk. 2: Der kan udnævnes æresmedlemmer, som bliver fritaget for kontingent. Æresmedlemmer kan være personer, der yder væsentlige økonomiske - eller indsatsmæssige bidrag til klubben. Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen. 

§3
Udmeldelse af lauget skal ske skriftligt til kassereren mindst 1 måned før kontingentperiodens udløb.

§4
Indmeldelsesgebyr kr. 25,- skal betales sammen med den første kontingentbetaling.

§5
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og betales senest 31. januar (januar - juni) og senest 31.juli (juli - december).

Stk. 1: Nye medlemmer kan første gang betale kvartalskontingent senest med udgangen af det løbende kvartal. 


§6
Ethvert medlem kan udelukkes fra lauget, hvis denne skylder mere end 3 måneders kontingent eller har vist uagtsomhed på skydebanen efter flere henstillinger, eller hvis Laugsledelsen på anden måde mærker, at vedkommende er til skade for lauget.

§7
Et udelukket medlem kan kun optages i lauget på en ny generalforsamling.

§8
Den daglige ledelse af Thy Bueskyttelaug foretages af Laugsledelsen, som vælges blandt laugets aktive seniormedlemmer.
Laugsledelsen skal bestå af 5 personer: formand, næstformand, sekretær, kasserer og 1 laugsledelsesmedlem.

§9
Laugsledelsen vælges for 2 år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling i februar, således: 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Efter generalforsamlingen konstituerer Laugsledelsen sig.

§10
Laugsledelsen er ansvarlig for anskaffelse og pasning af rekvisitter.

Laugsledelsen kan til denne opgave anmode om hjælp fra laugets medlemmer som da er forpligtede til at hjælpe.


§11
Laugsledelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer af ledelsen og formand/næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed er det formandens/næstformandens stemme der er afgørende.

Stk. 1: Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, dog mindst fire gange årligt eller når en fjerdedel af medlemmerne skønner, der er behov derfor.

§12
Alle møder, generalforsamling og større begivenheder skal føres til protokols af sekretæren. Protokollen er en beslutningsprotokol.

§13
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle laugets anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes senest ultimo februar og indvarsles skriftligt med mindst 14 dages varsel. På generalforsamlingen skal revideret regnskab fremlægges.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige og være Laugsledelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 1: Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer af bestyrelsen
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt


§14
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren skal inden 14 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og status pr. 31. december til revisorerne. Regnskabet forsynes med revisorpåtegninger og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.


§15
Der vælges en revisor for 1 år ad gangen samt en revisorsuppleant, ligeledes for 1 år ad gangen.

§16
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance.

Stk. 2: Medlemmer under 18 år kan ikke deltage i afstemninger, der har økonomiske konsekvenser for Thy Bueskyttelaug.

Stk. 3: Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


§17
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af Laugsledelsen og skal indkaldes, når mindst 20 % (dog mindst 5) stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.

Den skal afholdes senest 1 måned efter, at andragendet er kommet Laugsledelsen i hænde og skal indkaldes skriftligt med 8 dages varsel.

§18
Bestemmelse om laugets opløsning kan tages på en med dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af laugets opløsning sælges alt materiale og beløbet skænkes sammen med eventuel kontanter til velgørende formål for børn og unge i Thisted Kommune.

§19
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst 1/3 af laugets stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at vedtagelse af ændringer i laugets love samt indkomne forslag kan godkendes, skal der være mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede for forslaget.

§20
Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§21
Der kan nedsættes udvalg ad hoc. Såfremt et udvalg er på 4 medlemmer eller derover, giver det ret til én observatørpost i bestyrelsen, udvalg vælger selv observatør, som har taleret men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Der kan max deltage 3 udvalgsobservatører ved bestyrelsesmøder, er der flere må interesserne koordineres. Alle udvalg skal godkendes af bestyrelsen.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt i Thisted d. 21. februar 2018

Dirigent: Peter B.Johansen; bestyrelesmedlemmer: Lars Andersen, Lars Christian Adrados, Karin Røjkjær, Klaus Kragh, Morten Krogager-Nielsen, øvrige medlemmer: Niels Kibsgård, John Pedersen, Martin Bakmann Sørensen, Simon Førby Larsen og Felix Stosiek.